Odloženo -Jarní úklid 2023

S ohledem na nepříznivou předpověď počasí se akce odkládá. O novém termínu budete informováni.

Předpokládaný termín konání tradičního svépomocného jarního úklidu je v sobotu 15.4. od 8:00. V plánu je především vyhrabání trávníku a zametení vydlážděných a vyasfaltovaných ploch. Kdo má možnost, ať si přinese nářadí s sebou. Rádi vás uvidíme, věříme ve vaši hojnou účast.

Představenstvo BD

Platby za odpad 2023

Žádáme o úhradu poplatku za likvidaci a svoz domovního odpadu za rok 2023. Aktuálně se v objektu zdržuje 115 osob. Konkrétní částka za byt viz níže. Papírové složenky pro platbu za odpad budou do schránek distribuovány v průběhu příštího týdne.
Platbu, prosím, proveďte do 12.3., potvrzení o úhradě poplatku budou vydána až po uhrazení poplatku.
Platit lze buď předanou složenkou nebo převodem z účtu .
Č. účtu: 325938339/0800
Konst. symbol: 0308
Var. symbol: 36XXXYY , kde XXX = číslo domu (438, 439…) YY = číslo bytu (01, 02…)

Pro elektronickou platbu lze nově použít QR kód. Každému bytu přísluší vlastní QR kód. Pro zobrazení kódu stačí najet na číslo bytu v tabulce níže. Před odesláním platby proveďte kontrolu údajů, služba je použita poprvé a byla testována pouze na softwaru ČS.

Jak je patrno z čísel, poplatky za likvidaci odpadu opět podražily. Jedinou možností, jak ušetřit je snižování množství  odpadu. Protože na toto téma už bylo napsáno mnoho, pouze několik bodů, které by každý měl mít na paměti.         

  • Třídit (tříděný odpad je zatím zdarma)
  • Stlačovat (platíme za objem odpadu, ne za hmotnost)
  • Odvážet (velkoobjemový odpad patří do sběrného dvora)
  • Kdo nebydlí a neplatí, ten nevyhazuje (naše kontejnery – náš odpad)
  • Odpad z práce zůstává v práci
  • Co litr, to koruna, co týden, to tři tisíce…
Bytová jednotkaPočet osobPlatba KčBytová jednotkaPočet osobPlatba Kč
438/0111148441/0133443
438/0222296441/0211148
438/0322296441/0333443
438/0422296441/0411148
438/0533443441/0511148
438/0633443441/0622296
438/0733443441/0711148
438/0822296441/0822296
438/0911148441/0966887
438/1022296442/0111148
438/1133443442/0211148
439/0122296442/0311148
439/0211148442/0433443
439/0322296442/0533443
439/0411148442/0633443
439/0544591442/0722296
439/0622296442/0844591
439/0711148442/0922296
439/0811148442/1011148
439/0911148442/1155739
439/1022296
439/1133443
440/0133443
440/0233443
440/0344591
440/0411148
440/0522296
440/0622296
440/0711148
440/0811148
440/0944591
440/1011148
440/1133443

Dotazníky + odpady 2023

Prosíme o vyplnění tradičních dotazníků. Papírová forma bude distribuována do vašich dopisních schránek do konce týdne. Veškeré pokyny k vyplnění najdete na druhé straně dotazníku. Dotazníky v elektronické podobě najdete v sekci Dokumenty. Lze vybrat mezi verzí souboru .pdf a .odt – oba formáty jsou řešeny jako formuláře s možností vyplnění a uložení a verzí .doc (klasický dokument).

Dodávky vody – výpadky a mimořádné stavy

S ohledem na opakující se výpadky v dodávce teplé a nyní i studené vody a z toho vyplývající dotazy:

Výpadky v dodávce teplé vody v týdnu 26.12.-1.1. byly zapříčiněny výpadky cirkulačního čerpadla (Komterm). Závada byla odstraněna.

Dnešní (8.1.2023) výpadky v dodávkách studené i teplé vody jdou na vrub VHS.

Z důvodu úspor bude nadále každodenně vypínána cirkulace teplé vody v době 03:00-05:00, což se může projevit snížením teploty.

Představenstvo BD

Nízký tlak – přerušení dodávky vody

Od dnešního (neděle 8.1.2023) rána je nízký tlak vody, voda směrem od horních pater postupně přestává téct. Problém je na straně dodavatele vody – VHS. Na odstranění se pracuje. Termín odstranění závady není znám. Pokud dostaneme nějakou další informaci, článek bude doplněn.

Představenstvo BD

Zimní režim

V příštím týdnu má již udeřit zima na plno. Dle předpovědi počasí lze očekávat teploty i pod -5°C a sněhové přeháňky.

Je tedy potřeba tomu přizpůsobit svoje chování, zejména omezit větrání ve společných prostorách (permanentně otevřená okna na chodbách, v sušárnách, sklepech).

V každém vchodu je hrablo na sníh a smeták (pokud ne, někdo už je „využil pro soukromé účely“). Ty je možno použít jednak pro úpravu plochy před vchodem, jednak jsou určeny pro údržbu plochy parkoviště. Žádáme všechny majitele vozidel, aby sníh odklizený z aut vyhazovali mimo plochu parkoviště, tzn. buď na trávník před blokem B nebo přes silnici a chodník směrem k našemu domu. Nenechávejte sníh ležet mezi vozy ani za nimi. Vzniká tak neschůdná a nesjízdná bariéra. Dbejte na řádné parkování – auta vyčnívající směrem do silnice brání údržbě silnice, ta nemusí být vůbec protažena, obdobně to platí o vývozu odpadu.

Když už je řeč o zimním režimu – je čas předvánočního úklidu. To platí nejen pro domácnosti. Suterénní prostory domu jsou, s výjimkou vchodu 442, doslova našlapané jízdními koly, kočárky (zjevně již nepoužívanými), zahradním náčiním a odloženým harampádím všeho druhu, tedy věcmi, které minimálně přes zimu nebude nikdo potřebovat.  

Tímto vyzýváme všechny nájemníky, aby si své vybavení odklidili. Společné prostory domu nejsou ani parkoviště, ani skladiště. Skladování čehokoliv v prostoru chodeb odporuje požárním předpisům. V případě kontroly HZS hrozí pokuta až 25 000 Kč pro fyzické a 500 000 pro právnické osoby.

Představenstvo BD

Rozúčtování tepla – jak to funguje?

V souvislosti s navýšením záloh za služby se objevují dotazy, jak je to vlastně s rozúčtováním nákladů za teplo.  Princip je od dob vzniku bytového družstva stále stejný. Družstvo má sjednanou smlouvu o dodávce tepla. Za tuto službu samozřejmě platí. Uhrazená částka je rozepsána mezi nájemníky podle aktuálně platných pravidel. Část podle podlahové plochy a část podle poměrových měřidel. Část rozpočítávaná podle podlahové plochy se nazývá základní složka a aktuálně se jedná o 40% z celkové částky. Jak vyplývá z uvedeného, tuto částku zaplatíte, i když necháte radiátory zcela vypnuté po celou topnou sezónu. Tato částka je stejná pro všechny nájemníky obývající stejně velké byty.

Zbylých 60% se nazývá složka spotřební, je tedy závislá na tom, kolik tepla spotřebujete. Pro indikaci spotřeby slouží poměrová měřidla na radiátorech. Mohlo by se zdát, že v případě nulových stavů na měřidlech lze ušetřit až 60% nákladů na teplo. Tato myšlenka je však chybná. Jednak nelze nulového stavu nikdy dosáhnout, protože měřidla reagují i na teplo, které nepochází z radiátoru, jednak je tato složka podle pravidel dále korigována. Důvodem pro korekce je to, že každý byt není samostatná bublina a mezi sousedními byty dochází k přestupu tepla. Ten, kdo má otopná tělesa vypnutá, využívá teplo ze sousedních bytů a naopak ten, kdo topí víc než okolí, přispívá k vytápění okolních bytů. Aktuálně nastavená pravidla korekce jsou taková, že nejméně budete platit 80% a maximálně 200% z průměrné spotřební složky vztažené na 1m2, i když vaše skutečná spotřeba je nad nebo pod těmito limity. Takto jsou nastavena pravidla. Žijeme ve společném domě se všemi výhodami a nevýhodami tohoto typu bydlení a zásada, že co se děje za dveřmi mého bytu se mě netýká, opravdu neplatí. Šetřit je samozřejmě třeba, ideálně všichni. I tak je ale třeba počítat s nárůstem nákladů. Představa o tom, že lze snížením spotřeby tepla v jednom bytě ušetřit desítky procent, je s vysokou pravděpodobností nereálná.

Za představenstvo BD

Lukáš Winkler

Zdroj: Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, č. 269/2015 Sb.