Členská schůze bytového družstva


Představenstvo bytového družstva svolává řádnou členskou schůzi v termínu 31.5.2022 (úterý) od 19 hodin.

Pokud se kdokoli rozhodne členské schůze nezúčastnit, zdvořile ho žádáme, aby využil svého práva pověřit zastupováním na členské schůzi jinou osobu. V opačném případě hrozí, že členská schůze nebude usnášeníschopná.

Děkujeme za pochopení

Představenstvo BD

Pozvánka na schůzi

Plná moc

Poděkování

Dne 23.4.2022 se uskutečnil jarní úklid okolí našeho domu. Všem zúčastněným i všem, kteří pečují o zeleň sami od sebe, děkujeme.

Představenstvo BD

Jarní úklid 2022

Po dvouleté přestávce zapříčiněné epidemií koronaviru je na sobotu 23.4.2022 naplánován jarní svépomocný úklid okolí našeho domu. Předpokládaný začátek je v 8 hodin. V plánu je především vyhrabání trávníku a zametení vydlážděných a vyasfaltovaných ploch. Kdo má možnost, ať si přinese nářadí s sebou. Rádi vás uvidíme, věříme ve vaši hojnou účast.

Představenstvo BD

Platby za odpad 2022

Aktuálně se v objektu zdržuje 114 osob. Konkrétní částka za byt viz níže. Složenky pro platbu za odpad budou do schránek distribuovány v průběhu příštího týdne.

Prosíme o úhradu do 31.3., potvrzení o úhradě poplatku budou distribuována až po uhrazení poplatku.

Platit lze buď předanou složenkou nebo převodem z účtu .
Č. účtu: 325938339/0800
Konst. symbol: 0308
Var. symbol: 36XXXYY , kde XXX = číslo domu (438, 439…) YY = číslo bytu (01, 02…)

Bytová jednotkaPočet osobPlatba KčBytová jednotkaPočet osobPlatba Kč
438/011984441/0132953
438/0221968441/021984
438/031984441/0332953
438/0421968441/041984
438/0532953441/051984
438/0632953441/0621968
438/0743937441/071984
438/0821968441/0821968
438/091984441/0954921
438/1021968442/011984
438/111984442/021984
439/011984442/0321968
439/021984442/0432953
439/0321968442/0521968
439/041984442/0632953
439/0543937442/0732953
439/0621968442/0843937
439/0721968442/0921968
439/081984442/101984
439/091984442/1154921
439/1021968
439/1132953
440/0132953
440/0232953
440/0343937
440/041984
440/0521968
440/0621968
440/0721968
440/081984
440/0943937
440/101984
440/1132953

Odpad 2022

Jak bylo avizováno v předchozím článku, došlo pro letošní rok k výraznému zdražení poplatku za likvidaci domovního odpadu. Abychom alespoň částečně toto drastické navýšení nákladů kompenzovali, zmenšili jsme kapacitu vyvážených nádob. Ze tří kontejnerů vyvážených 1x týdně na 2 kontejnery vyvážené 1x týdně a 1 kontejner vyvážený 1x za 14 dní. I tak došlo k navýšení částky na osobu ze 783 Kč/rok na 984 Kč/rok.

Nově nastavená kapacita je na hraně a pokud nedojde ke změně chování (některých) obyvatel domu, ve špičkách nemusí stačit. Apelujeme proto na důsledné dodržování zásad při likvidaci domovního odpadu. Porušování zásad při likvidaci odpadu je porušením domovního řádu a jako takové bude řešeno. Zejména se jedná o zneužívání odpadových nádob a sabotování snahy ostatních obyvatel o třídění (kontaminace tříděného odpadu).

Pro připomenutí:

Směsný komunální odpad (SKO)

Patří do 3 kontejnerů v ohrádce – dva se nově budou vyvážet 1x týdně a jeden 1x za 14 dní. Do těchto kontejnerů patří to z domovního odpadu, co nelze vytřídit. Odpad je nutno stlačit (platíme za objem, nikoliv za hmotnost). Nepatří sem to, co vytřídit lze (papír, plasty, sklo, drobný kovový odpad). Dále sem nepatří stavební odpad, odpad velkoobjemový a nebezpečný. Kontejnery jsou určeny pouze pro obyvatele našeho domu a nepatří do nich odpad z podnikatelské činnosti, ani odpad vzniklý v zaměstnání.

Plasty

Aktuálně 3 žluté kontejnery s vývozem 1x za 14 dní. Patří sem plasty, měly by být neznečištěné, bez zbytků potravin a nápojů. Odpad je nutno stlačit – týká se zejména PET – lahví. Pokud nebude kapacita nádob stačit, zažádáme o navýšení.

Papír

Aktuálně 3 modré kontejnery s vývozem 1x za 14 dní. Tady platí více než kde jinde, že odpad je třeba stlačit, krabice rozebrat „na placato“. Do papíru patří pouze papír – plasty do žlutého kontejneru. Takže, až si zase pořídíte něco nového do domácnosti, pamatujte na to – vnitřní plastová výstelka a igelit paří jinam.

Bio

Aktuálně stačí 1 hnědý kontejner – vyváží se 1x za 14 dní v létě a 1x za měsíc v zimě. V záloze jsou další 2 kontejnery, ale doposud vždy stačil jeden. Patří sem zbytky rostlinného původu: Tráva, listí a tenké větve, ovoce, zelenina, staré pečivo. Vše bez obalu (tzn. vysypat z pytlíku a ten vyhodit buď do plastu nebo směsného odpadu). Nepatří sem zbytky živočišného původu, silné větve apod.

Jedlé oleje a tuky

Jedlé oleje a tuky je třeba odevzdávat v uzavřeném plastovém obalu. S důrazem na slova uzavřeném a plastovém – je to kvůli transportu. Netěsné a skleněné obaly nejsou přípustné – nejsou vyváženy. Pro tento odpad je určena plastová nádoba vedle hnědého kontejneru na bioodpad. Frekvence svozu je stejná jako u bia.

Sklo

Kulatý kontejner na sklo je umístěn na našem pozemku u trafostanice. Frekvence svozu 1x měsíčně, kontejner slouží pro všechny obyvatele Čerčan.

Drobný kovový odpad

Šedá plastová popelnice vedle kontejneru na sklo. Možno ukládat plechovky od nápojů, konzerv, drobný kovový odpad z domácnosti. Kulatý kontejner na sklo je umístěn na našem pozemku u trafostanice. Frekvence svozu 1x měsíčně, kontejner slouží pro všechny obyvatele Čerčan.

Elektroodpad

Červený kontejner na rohu ulic Družstevní a Plzákova. Slouží pro drobné elektrospotřebiče a baterie. Nepatří sem rozbitné věci (žárovky, zářivky, televize a monitory s CRT obrazovkou.

Sběrný dvůr Čerčany

Pro ukládání velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu a drobného odpadu z rekonstrukcí slouží sběrný dvůr. Sběrný dvůr nepřijímá stavební suť, desky z bytových jader a podobný odpad. Otevírací doba a podrobnosti viz stránky obce.

Měření radonu

Na žádost členů BD a po schválení členskou schůzí proběhlo v našem bytovém domě měření úrovně výskytu radonu. Výsledky měření jsou nad očekávání dobré. Nejvyšší naměřené hodnoty nedosahují ani poloviny hygienického limitu. Výsledky naznačují jistou závislost na způsobu vytápění a větrání bytů. U bytů s vyššími hodnotami lze dosáhnout zlepšení zvýšením četnosti větrání. Konkrétní naměřené hodnoty viz příloha.

Klíče a zámky vstupních dveří

U vchodu 442 došlo k výměně vložky zámku vstupních dveří za novou – identickou . Následně bylo zjištěno, že vložka netoleruje některé klíče – nejdou zasunout nebo otočit. Pokud máte obdobný problém, ozvěte se. To platí i pro jiné vchody. Na problematických klíčích byla zjištěna drobná poškození, je tedy třeba si nechat vyrobit klíče nové.

Všem nájemníkům připomínáme, že klíče necháváme vyrábět vždy podle originální bezpečnostní karty, nikoliv podle jiného klíče. Tímto způsobem vyrobené pirátské kopie nejsou přesné a nemusí správně fungovat. A pokud přesto fungují, ničí se jimi vložka zámku! Je zakázáno tento typ bezpečnostních klíčů tímto způsobem kopírovat a profesionální zámečník by to měl dodržovat. A pochopitelně je zakázáno takové klíče používat. Pokud máte takovou kopii doma, nechejte si ve vlastním zájmu udělat originál – výrobu klíčů zajišťuje Ing. Honc, požadavek na výrobu ale můžete směřovat na kteréhokoliv člena představenstva.

Na závěr připomenutí pro obsluhu dveří: Dveře jsou z vnějšku vybaveny klikou, není vhodné tahat za klíč. Ničí se tím jak vložka, tak klíč. V případě, že je k otevření dveří použito tlačítka na domovním telefonu, je třeba nejprve vyčkat na zvuk bzučáku a až poté stisknout kliku. V opačném pořadí to nefunguje, zámek se zablokuje . V tom případě je třeba kliku zcela uvolnit a pak znovu stisknout.

Za představenstvo BD

Lukáš Winkler

Odpady 2022 – zdražení

Pro příští rok došlo k výraznému zdražení poplatků za likvidaci odpadu.

Konkrétní částky vypadají takto:

2021                      783 Kč/osoba/rok

2022                      cca 1300 Kč/osoba/rok (dle počtu osob v domě, při zachování počtu kontejnerů)

Jde tedy o zdražení o cca 60 %.

Zdražení je způsobeno jednak nárůstem cen na trhu, jednak změnou legislativy.

Jsme si vědomi, že uvedený nárůst ceny může být pro některé obyvatele domu velmi zatěžující. Problematiku odpadu vnímáme jako důležitou a snažíme se ji dlouhodobě řešit. V uplynulých letech jsme ze základní ceny vyjednali slevu, v letošním roce se nám to již přes veškerou snahu nepodařilo. Stanovisko vedení obce k naší žádosti o slevu je negativní.

Případné snižování nákladů je tedy jen a pouze na nás. Buď se pokusíme dosavadní nastavené parametry a způsob ukládání odpadu v našem domě změnit (a snížit výdaje) nebo musíme toto zdražení přijmout a zaplatit z vlastní kapsy.

V každém případě jde o změny podstatné a pokud je provedeme v rozporu s názorem většiny, nemá nové nastavení systému šanci dobře fungovat.

Pro lepší pochopení problematiky přinášíme následující informace:

Na čem je závislá cena za likvidaci odpadu:

 • jen a pouze na celkovém objemu našich odpadových nádob na směsný komunální odpad

Na čem není závislá cena za likvidaci odpadu:

 • na velikosti jednotlivých odpadových nádob
 • na počtu jednotlivých odpadových nádob
 • na objemu nebo hmotnosti skutečně vyprodukovaného odpadu
 • na hmotnosti, objemu ani kapacitě nádob tříděného odpadu
 • na množství odpadu odvezeného do sběrného dvora

Z uvedeného vyplývá, že možnost jak stlačit náklady je jediná

 • zmenšení celkového objemu nádob na směsný komunální odpad

Co je k tomu potřeba:

 • důsledně třídit odpad
 • zajistit, aby uložený odpad byl pouze náš domovní odpad – s důrazem na slova náš a domovní, na každé zvlášť (do nádob nepatří odpad ze zaměstnání nebo podnikatelské činnosti)
 • odpad ukládat tak, aby zaujímal minimální objem (skládat a stlačovat)
 • respektovat princip „kolektivní viny“, tzn. kdo ukládá odpad bezohledně, na toho musí druzí doplácet, což jistě nečiní rádi a dobrovolně

Jak jsme na tom s produkcí odpadu ve srovnání s okolím?

 • Ostatní bloky mají při stejné frekvenci svozů o něco nižší objem kontejnerů, tj. cca 550 l /vchod (u nás 660 l/vchod)
 • Dle údajů z obce je průměrná produkce odpadu na jednoho obyvatele v rodinném domě 40l/osoba/ měsíc, v našem případě cca 120-130l/osoba/měsíc

Návrh strategie pro příští období:

 1. Zvýšení kapacity nádob na papír a plast
 2. Snížení kapacity nádob na směsný odpad
 3. Znemožnění přístupu neoprávněných osob
 4. Monitoring prostoru odpadových nádob

Ad1) Současný stav 3x1100l pro papír, 3x100l pro plast, nově obojí 4x1100l

Ad2) Současný objem kontejnerů je 3x1100l, kapacita kontejnerů je využita na 75-90%, předpoklad je v první fázi snížit na 2,5 x 1100l

Ad3) V jednání je stavební povolení na nový prostor pro kontejnery, zvažujeme technické možnosti uzamykání nádob. Pro snížení anonymity ukládaného odpadu je v plánu přechod na větší počet menších nádob, přístupných jen některým obyvatelům. Nabízí se dělení po vchodech.

Ad4) Už v současné době se potýkáme s nepořádkem u popelnic. Po zmenšení kapacity nádob a jejich uzamčení se to jistě nezlepší. Neexistuje jiný způsob, jak komukoliv zabránit v odložení odpadu mimo nádobu. 10 sekund záběru 2x do týdne snad je schopen tolerovat i ten nejzavilejší odpůrce monitoringu.

Uvedená opatření samozřejmě nebudou fungovat, pokud:

 • Nebudeme třídit
 • Nebudeme odpad stlačovat
 • Umožníme ke kontejnerům přístup neoprávněným osobám
 • Nebudeme využívat služeb sběrného dvora
 • Budeme nedodržování zásad tolerovat u jiných

Uvítáme další podněty k řešení systému nakládání s odpadem v našem domě. Předpokládáme, že problematika likvidace odpadu bude jedním z bodů příští členské schůze.

Představenstvo BD

Rekonstrukce vodovodních přípojek – obnovení provozu v ulici

Dnešního dne,5.10. 2021, bylo odstraněno dočasné dopravní značení. Ulice se tak opět stává průjezdnou a jednosměrnou. Žádáme o parkování dle vyznačených čar. Na levé straně vozovky, tedy tam, kde se parkuje, ještě v tomto týdnu budou probíhat dokončovací práce, prostor v okolí výkopů ponechávejte alespoň v pracovní době volný.