Rozúčtování tepla – jak to funguje?

V souvislosti s navýšením záloh za služby se objevují dotazy, jak je to vlastně s rozúčtováním nákladů za teplo.  Princip je od dob vzniku bytového družstva stále stejný. Družstvo má sjednanou smlouvu o dodávce tepla. Za tuto službu samozřejmě platí. Uhrazená částka je rozepsána mezi nájemníky podle aktuálně platných pravidel. Část podle podlahové plochy a část podle poměrových měřidel. Část rozpočítávaná podle podlahové plochy se nazývá základní složka a aktuálně se jedná o 40% z celkové částky. Jak vyplývá z uvedeného, tuto částku zaplatíte, i když necháte radiátory zcela vypnuté po celou topnou sezónu. Tato částka je stejná pro všechny nájemníky obývající stejně velké byty.

Zbylých 60% se nazývá složka spotřební, je tedy závislá na tom, kolik tepla spotřebujete. Pro indikaci spotřeby slouží poměrová měřidla na radiátorech. Mohlo by se zdát, že v případě nulových stavů na měřidlech lze ušetřit až 60% nákladů na teplo. Tato myšlenka je však chybná. Jednak nelze nulového stavu nikdy dosáhnout, protože měřidla reagují i na teplo, které nepochází z radiátoru, jednak je tato složka podle pravidel dále korigována. Důvodem pro korekce je to, že každý byt není samostatná bublina a mezi sousedními byty dochází k přestupu tepla. Ten, kdo má otopná tělesa vypnutá, využívá teplo ze sousedních bytů a naopak ten, kdo topí víc než okolí, přispívá k vytápění okolních bytů. Aktuálně nastavená pravidla korekce jsou taková, že nejméně budete platit 80% a maximálně 200% z průměrné spotřební složky vztažené na 1m2, i když vaše skutečná spotřeba je nad nebo pod těmito limity. Takto jsou nastavena pravidla. Žijeme ve společném domě se všemi výhodami a nevýhodami tohoto typu bydlení a zásada, že co se děje za dveřmi mého bytu se mě netýká, opravdu neplatí. Šetřit je samozřejmě třeba, ideálně všichni. I tak je ale třeba počítat s nárůstem nákladů. Představa o tom, že lze snížením spotřeby tepla v jednom bytě ušetřit desítky procent, je s vysokou pravděpodobností nereálná.

Za představenstvo BD

Lukáš Winkler

Zdroj: Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, č. 269/2015 Sb.

Zvýšení záloh – nové evidenční listy

Nové evidenční listy budou vydávány na zasedání představenstva ve středu 2.11.2022. Vchod 438 19:00-19:15, vchod 439 19:15-19:30, vchod 440 19:30-19:45, vchody 441-442 19:45-20:00. Prosíme o dochvilnost.

Provedli jsme důkladnější analýzu nastavení záloh u jednotlivých bytů a oproti původnímu předpokladu navýšení záloh jednotně o 100% vychází situace příznivěji. Navýšení záloh pro položky: Vodné a stočné, Teplo a Teplá voda bylo individuálně navýšeno o 30, 50 nebo 100% v závislosti na výši přeplatku nebo nedoplatku minulého roku. V ojedinělých případech nebylo navýšení nutné, ale z důvodu navýšení poplatku za elektřinu společných prostor budou evidenční listy změněny všem.

Představenstvo BD

Navyšování cen energií – zvýšení záloh

Od 1.10.2022 dojde ze strany poskytovatele KOMTERM v tomto roce již k druhému navýšení cen za teplo. Celkové navýšení ceny plynu, tedy tepla, je dvojnásobné, stoupá i cena za elektřinu. Pro představu uvádíme konkrétní data.

Z tohoto důvodu rozhodlo představenstvo na svém zasedání dne 20.9.2022 v souladu se článkem 42 stanov o hromadném navýšení záloh za služby spojené s užíváním bytu. Konkrétně se jedná o položky: Topné, teplá voda a osvětlení společných prostor. Zálohy u těchto položek budou zvýšeny na dvojnásobek, s platností od 1.1.2023. V průběhu měsíce října budou vyhotoveny nové evidenční listy a nájemníci vyzváni k jejich převzetí. Termín bude předem avizován.

Situace na trhu s energiemi nám nedává jinou možnost. Upozorňujeme na skutečnost, že nárůst cen energií probíhá a probíhal již během letošního roku, ve vyúčtování záloh za rok 2022, které bude splatné k 31.7.2023 lze očekávat nedoplatky. U těch nájemců, kteří měli vyúčtování v posledním roce vyrovnané (nevracely se jim přeplatky), lze očekávat nedoplatek ve výši až 100% záloh za teplo a teplou vodu zaplacených v posledním roce. Prakticky pro každého nájemníka to tak znamená nutnost vytvoření finanční rezervy ve výši očekávaného nedoplatku. Prosím, neberte toto sdělení na lehkou váhu.

Představenstvo bytového družstva

Oprava asfaltu – dokončení prací

Včera, 26.7. byly dokončeny práce na opravě asfaltu. Vše je hotovo, včetně značení parkovacích stání. Toho značení, po kterém mnoho z Vás volalo, když nenašli volné místo k zaparkování. Jestli on nebude problém jinde…

Uvedené fotografie jsou jen zlomkem případů a opravdu to není o tom, „ono bylo zrovna volno a já si jen zaběhl domů a hned jel…“

Dále raději bez komentáře. Jako poděkování za zdárně dokončenou akci, kterou doslova oddřel Ing. Honc, je to, myslím, dostatečně výmluvné.

Lukáš Winkler

Oprava asfaltu – průběh akce

Dnes (středa 20.7.) opraveny příčné pásy po výměně vodovodních přípojek. 21.7. přestávka, pátek 22.7. oprava výtluků a dodělání nájezdových klínů na obrubník na začátku a konci ulice. Na nový asfaltový povrch nevjíždět (u příčných pásů to bohužel jinak nejde) a hlavně na nich neparkovat. To platí i pro večerní parkování. Oprava vodorovného značení v pátek večer nebo sobotu 23.7. dopoledne. Poté návrat k normálnímu režimu.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení

Představenstvo BD

Našel se králík

Na dolním konci ulice Havlíčkova se 16.7. v brzkých ranních hodinách našel králík. Dočasně umístěn u pana Honce (tel. 737200489)

Už je zpátky doma 🙂

Oprava asfaltu – parkování v ulici – slíbené upřesnění informací!

Práce na opravě asfaltového povrchu započnou ve středu 20.7., nejpozději v 7:00 musí být ulice uvolněna. Místa, kde není možno parkovat, jsou vyznačena červenobílou pruhovanou páskou na levém kraji ulice (na řetězu oddělujícím asfalt od trávníku). Důrazně ale doporučujeme v ulici neparkovat vůbec. Práce budou probíhat vždy od 7 do 18 hodin, večer tedy bude možno v omezené míře zaparkovat, ale pouze v místech doplňování nájezdových klínů na začátku a konci ulice. Ta musí zůstat po celou dobu průjezdná a to i pro větší a delší auta. Pokud v příštím týdnu plánujete dovolenou nebo jen nebudete auto potřebovat, nenechávejte ho v ulici a přeparkujte jinam.

Děkujeme

Představenstvo BD

Odkládání odpadu u popelnic

Během sobotního večera nebo nedělního rána někdo pohodil koberec mezi kontejnery. Žádáme původce odpadu, aby ho neprodleně odstranil.

Prostor u kontejnerů neslouží k odkládání odpadu a to ani takového o kterém si myslíte, že by ho mohl ještě někdo využít.